REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO e-stom.pl

1. Postanowienia ogólne

1.Sklep internetowy działający pod adresem e-stom.pl lub sklep.nowygabinet.pl (zwany dalej Sklepem) stanowi własność e-stom Małgorzata Szymańska (zwanego dalej Sprzedającym), prowadzącego działalność gospodarczą, adres firmy: Na Skraju 35, 05-090 Raszyn NIP: 951-160-05-62; REGON: 141098627, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (www.firma.gov.pl)
2.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, a w szczególności prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów kupna-sprzedaży dotyczących produktów oferowanych przez Sprzedawcę, a także zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych. Niniejszy Regulamin określa również zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, które są świadczone jedynie w zakresie mającym umożliwić Klientom dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu
3.Klienci mogą w każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronach internetowych https://www.nowygabinet.pl, w tym również pobrać i zarchiwizować treść Regulaminu lub też sporządzić jego wydruk.Regulamin jest ponadto udostępniany Klientom w toku procedury składania zamówienia
4.Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, za wyjątkiem punktów 7 i 8 Regulaminu, które skierowane są wyłącznie do Klientów będących konsumentami, a także za wyjątkiem tych zapisów Regulaminu, które wyraźnie odnoszą się do konsumentów
5.Klienci mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej, a także telefonicznie, oraz drogą pisemną (dane kontaktowe jak w punkcie 1.1 Regulaminu), przy czym zamówienia Klienci składają przy użyciu formularza zamówienia, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 3 niniejszego Regulaminu
6.Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach https://www.nowygabinet.pl lub www.sklep.nowygabinet.pl, odnoszące się do zamieszczonych tam produktów, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 Kodeksu cywilnego

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1.Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na umożliwieniu Klientom założenia konta użytkownika na stronie internetowej Sklepu oraz udostępnieniu Klientom formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu
2.Usługa konta użytkownika polega na umożliwieniu Klientom korzystania z zasobów Sklepu po zalogowaniu się.Założenie konta użytkownika wymaga wypełnienia i przesłania formularza rejestracji zawierającego: imię i nazwisko, adresu , adresu do korespondencji (jeśli jest inny, niż adres główny) oraz adres poczty elektronicznej.Usługa konta użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów usunąć swoje konto użytkownika poprzez przesłanie Sprzedawcy żądania usunięcia konta drogą pisemną, lub za pośrednictwem e-mail (dane kontaktowe określone w punkcie 1.1.Regulaminu).
3.Usługa formularza zamówienia polega na umożliwieniu Klientom składania zamówień (oświadczeń woli) na towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 3 Regulaminu.Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy.Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po złożeniu zamówienia
4.Do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień niezbędny jest komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet oraz systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej (np.Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer) z obsługą skryptów Javascript, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
5.Sprzedawca informuje, że do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez sieć Internet należą w szczególności ingerencje osób trzecich (tzw.hackerów), wirusy komputerowe, konie trojańskie czy też spam (nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców).W interesie każdego użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem Internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego urządzenie użytkownika przed ww.zagrożeniami.
6.Klienci korzystający ze Sklepu zobowiązani są powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem, w tym w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz od ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.
7.Reklamacje dot.usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać pisemne, lub poprzez pocztę elektroniczną (dane kontaktowe wskazane w punkcie 1.1.Regulaminu). Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni.

3. Procedura zawarcia umowy kupna-sprzedaży

1.Sklep przyjmuje zamówienia Klientów poprzez stronę internetową https://www.sklep.nowygabinet.pl.Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Złożenie przez Klienta Sklepu zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art.66 § 1 Kodeksu cywilnego.

2.Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby produktów na stronie https://www.e-stom.pl.kliknięcie ikony "dodaj do koszyka", wypełnienie formularza zamówienia, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie i przesłanie zamówienia poprzez kliknięcie ikony "Zamów i zapłać". Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu pociągają za sobą obowiązek zapłaty.

3.Niezbędnym elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia.Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu i wymaga uzgodnienia warunków transakcji w innej formie
4.Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia Sklep niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.Tego rodzaju wiadomość elektroniczna stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy na odległość.Załącznikiem do wiadomości e-mail jest dokument PDF zawierający wszystkie dane zamówienia oraz formularz odstąpienia od umowy

5.Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim

4. Ceny i płatność

1.Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (tj.zawierają wszystkie składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich (PLN).

2.Podane na stronach Sklepu ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy (chyba, że w opisie produktu zaznaczono inaczej). Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.Koszt dostawy zależny jest od wybranego przy składaniu zamówieniu sposobu dostawy.Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia

3.Ceną wiążącą i ostateczną jest cena z chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

4.Płatność za zamówiony towar może być w formach płatności możliwych do wyboru w formularzu zamówienia.

5.Na wszystkie towary zamówione w Sklepie wystawiane są faktury VAT.

5. Dostawa

1.Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej (zob.punkt 4.2.Regulaminu) lub Klient samodzielnie zorganizuje transport lub też dokona odbioru osobistego.

2.Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej, według wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.Zamówione towary dostarczane są – w zależności od wyboru Klienta – bezpośrednio na adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia.

3.Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4.Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 14 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, chyba że w opisie produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin.

5.Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien, w miarę możliwości, sprawdzić w obecności dostawcy stan przesyłki.W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki podczas przewozu wskazana jest, w miarę możliwości, odmowa odbioru przesyłki przez Klienta bądź spisanie w obecności dostawcy protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody, co znacznie ułatwi ewentualne postępowanie reklamacyjne

6. Procedura rozpatrywania reklamacji

1.Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientom sprzedawanych rzeczy bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia). W przypadku wadliwości nabytych towarów Klientom przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 23.04.1964 r.Kodeks cywilny (Dz.U.z 2014 r.poz.121 z późn. zm.), w szczególności w części odnoszącej się do rękojmi (art.556 i nast.).

2.Reklamacje składa się na adres siedziby Sklepu, o którym mowa w punkcie 1.1 Regulaminu.Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, żądanie Klienta, a w razie wątpliwości również jakiegoś rodzaju potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w Sklepie.Powyższa treść reklamacji ma formę zalecenia, a reklamacje o innej treści również będą rozpatrywane przez Sprzedawcę

3.Jeśli do rozpoznania reklamacji konieczne okaże się zapoznanie się przez Sprzedawcę ze sprzedaną rzeczą, Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana Klientowi.Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

4.Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni.

5.Sklep nie udziela odrębnej gwarancji na sprzedawane produkty (niektóre produkty mogą być objęte gwarancją ich producenta), jak również nie świadczy usług posprzedażowych.


7. Prawo do odstąpienia od umowy

1.Zgodnie z art.27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta (Dz.U.z 2014 r.poz.827) Klient będący konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punktach 7.4, 7.5 i 7.8 Regulaminu.Pouczenie o prawie do odstąpienia, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Klient, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2.Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta (Dz.U.z 2014 r.poz.827) , jak również z formularza zwrotu wysyłanego na adres e-mail Klienta po wykonaniu zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe.

3.W przypadku odstąpienia od umowy umowę tę uważa się za niezawartą.Jeżeli Klient będący konsumentem złożył oświadczenia zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

4.Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu takiemu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5.Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.W przypadku, gdy towary ze względu na swój charakter (np.towary wielkogabarytowe) nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, koszty zwrotu towaru będą zależały od cennika przewoźnika świadczącego usługę transportową.

6.Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wymienionych w art.38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta (Dz.U.z 2014 r.poz.827), a w szczególności:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

8.Jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług (o ile takie usługi oferta Sprzedawcy w ogóle przewiduje) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłaci Sprzedawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy.

9.Klient powinien zabezpieczyć odsyłany towar w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko jego uszkodzenia w transporcie i wraz z oryginałem paragonu, w ciągu 14 dni, odesłać na adres sklepu.

10.Zwracany towar powinien być odesłany w stanie w jakim został przekazany klientowi, bez śladów użytkowania, kopiowania itp.

11.Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.Zwrot opłaty za zwracany towar nastąpi do 14 dni od otrzymania przesyłki i oględzinach towaru.Zwrot nastąpi w takiej formie w jakiej została dokonana płatność.Płatność przelewem - na wskazane przez zwracającego konto bankowe, bon podarunkowy – w formie bonu podarunkowego.

12 Zwroty produktów wirtualnych.Klient, który zakupił produkt wirtualny e-book, e-gazetę ma prawo zwrotu w terminie do 14 dni, ale tylko jeśli nie pobrał danego produktu na swój komputer.W momencie pobrania towaru prawo zwrotu jest anulowane.

8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.Jeżeli przedsiębiorca nie uznał reklamacji Klienta będącego konsumentem, a ten się nie zgadza z jego decyzją, może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

2.W szczególności Klient ma możliwość zwrócenia się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą zgodnie z art.36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.o Inspekcji Handlowej (Dz.U.2001 nr 4 poz.25 ze zm.). Mediacja ma charakter dobrowolny (obie strony muszą wyrazić na nią zgodę), a ewentualna ugoda stron także musi być wynikiem zgody pomiędzy obiema stronami.Skuteczne wniesienie wniosku o przeprowadzenie mediacji nie gwarantuje jej przeprowadzenia, ani tym bardziej jej wyniku.

3.Klient ma również możliwość zwrócenie się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art.37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.o Inspekcji Handlowej (Dz.U.2001 nr 4 poz.25 ze zm.).Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r.w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U.2001, nr 113, poz.1214).

4.Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

9. Ochrona danych osobowych

1.Sprzedający przetwarza dane osobowe swoich Klientów zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2013 r.poz.1422 z późn.zm.). Podstawa przetwarzania danych przez Sprzedającego jest realizacja umowy między Klientem a Sprzedającym oraz w razie wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych - zgoda osoby, której dane dotyczą

2.Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz podanie danych przy składaniu zamówienia jest niezbędne do realizacji umowy sprzedaży.Klientom przysługuje prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.Dane nie będą udostępniane.Klient posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3.Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest Sprzedający, o którym mowa w punkcie 1.1.Regulaminu

4 Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu zakupu.Okres przechowywania danych zależy od rodzaju konta, które klient wybierze przy rejestracji w Sklepie [patrz punkt 9.5].Sklep, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji,zbiera od Państwa następujące dane osobowe:

1) nazwisko i imię,

2) adres pocztowy do faktury i dane do faktury (w tym NIP)

3) adres dostawy towaru,

4) adres poczty elektronicznej,

5) numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak konieczne do rejestracji i zakupu w Sklepie.

5.Dane osobowe będą przechowywane:
a) w przypadku założenia konta w systemie: przez okres prowadzenia konta.Po usunięciu konta dane będą przechowywane jedynie w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa
b) w przepadku zamówienia bez zakładania konta: przez okres dopuszczony przez przepisy prawa (np.w calach rachunkowych oraz realizacji reklamacji)
c) w przypadku zapisu do newslettera: do momentu wypisania się przez Klienta z newslettera

6.Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego.O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały

7.W Sklepie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych.Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep.Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

10. Postanowienia końcowe

1.Sprzedawca honoruje wszelkie prawa konsumenta przewidziane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza w ustawie z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta (Dz.U.z 2014 r.poz.827).Dlatego też postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów wynikających z przepisów prawa.Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumentów korzystających ze Sklepu.Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ww.ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

2.Zmiana Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa.W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art.384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów nabytych przed dniem wejścia w życie zmian

3.Załącznikami do umowy są: 1.Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, 2.Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.Załączniki te stanowią integralną część Regulaminu.

4.Regulamin obowiązuje od dnia 20 czerwca 2019 r.Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta (Dz.U.z 2014 r.poz.827) oraz niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy dotychczasowe.